facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ค่านิยมและจรรยาบรรณขององค์กรซินเจนทา

ค่านิยมและจรรยาบรรณขององค์กรซินเจนทา

การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่บุคลากรของเราและการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า

ค่านิยมของเรา

การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม :
การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่บุคลากรของเราและการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า

การปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี :
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ความสำคัญแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภา พของพนักงาน

การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี :
การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน เสริมสร้างองค์กรให้ปลอดภัย มีจรรยาบรรณ และคงไว้ซึ่งพันธะสัญญาร่วมกัน

ความมุ่งมั่นแบบเน้นทางเลือก :
การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน กระตุ้นให้พนักงานเกิดพลังทุ่มเทและมีแรงผลักดันในการบรรลุผลสำเร็จ

จรรยาบรรณของเรา

หลักจรรยาบรรณของซินเจนทาถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งทำให้เรารักษาความไว้วางใจต่อบริษัท ทั้งยังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้มในทุกๆ สิ่งที่เราทำ อาทิที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top