facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ค่านิยมและจรรยาบรรณ

ค่านิยมและจรรยาบรรณ

การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่บุคลากรของเราและการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า

ค่านิยมของเรา

การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม :
การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่บุคลากรของเราและการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า

การปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี :
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ความสำคัญแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภา พของพนักงาน

การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี :
การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน เสริมสร้างองค์กรให้ปลอดภัย มีจรรยาบรรณ และคงไว้ซึ่งพันธะสัญญาร่วมกัน

ความมุ่งมั่นแบบเน้นทางเลือก :
การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน กระตุ้นให้พนักงานเกิดพลังทุ่มเทและมีแรงผลักดันในการบรรลุผลสำเร็จ
 

จรรยาบรรณของเรา

หลักจรรยาบรรณของซินเจนทาถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งทำให้เรารักษาความไว้วางใจต่อบริษัท ทั้งยังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้มในทุกๆ สิ่งที่เราทำ อาทิ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top