facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ดูอัลโกลด์ ดูอัลโกลด์

ดูอัลโกลด์

ดูอัลโกลด์ ประกอบด้วยสาร เอส-เมโทลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ออกฤทธิ์คุมวัชพิชก่อนงอก ทั้งใบแคบและใบกว้าง ใช้ฉีดพ่นหลังจากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ข้าวโพดหวานและมันสำประหลัง

ดูเพิ่มเติม
ดูอัลโกลด์

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น ดูอัลโกลด์

ดูอัลโกลด์ ออกฤทธิ์เคลือบผิวดิน เมื่อวัชพืชงอกมาสัมผัส จะดูดซึมเข้าทางยอดอ่อน ทำให้รากและต้นพืชไม่เติบโต และไม่สามารถโผล่พ้นดินได้ และ วัชพืชตายในที่สุด ดูอัลโกลด์ อัตราใช้น้อย กำจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนาน ไม่มีผลกระทบกับพืชประธาน ไม่เหลืองไม่งันหรืออาน ใช้ได้ทั้งอ้อยปลูกใหม่หรืออ้อยตอ

ชื่อสามัญ:

เอส-เมโทลาคลอร์ (S-metolachlor)

กลุ่มสารเคมี:

กลุ่ม K3 สารกำจัดวัชพืช

รายละเอียดฉลาก

สำหรับพืช

มันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพด

อัตราส่วน

 • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้านกสีชมพู และหญ้าตีนติด
 • ประเภทใบกว้าง เทียนนา และหญ้าท่าพระ

 • อัตรา: 160-200 มล. ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา: 40-50 มล. ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  วิธีการ: พ่นหลังปลูกมันสำปะหลังขณะดินมีความชื้น
 • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนก
 • ประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยใหญ่ ตำแยแมว โสนหางไก่ และกะเม็ง
 • ประเภทกก เช่น กกทราย

 • อัตรา: ใช้อัตรา 160-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา: 60 มล. ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  วิธีการ: พ่นหลังปลูกอ้อยขณะดินมีความชื้น
 • วัชพืชประเภทใบแคบ หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาวเล็ก และหญ้าตีนกา
 • ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ ผักเบี้ยหิน กะเม็ง และลูกใต้ใบ

 • อัตรา: 150-200 มล. ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา: 40-50 มล. ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  วิธีการ: พ่นหลังปลูกข้าวโพดหวานขณะดินมีความชื้น

ศัตรูพืช

 • มันสำปะหลัง :
  • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้านกสีชมพู และหญ้าตีนติด
  • วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และหญ้าท่าพระ

 • อ้อย :
  • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนก
  • ประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยใหญ่ ตำแยแมว โสนหางไก่ และกะเม็ง

 • ข้าวโพดหวาน :
  • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาวเล็ก และหญ้าตีนกา
  • ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ ผักเบี้ยหิน กะเม็ง และลูกใต้ใบ

 • ข้าวโพด :
  • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้าดอกขาวไร่ หญ้าตีนติด และหญ้าตีนนก

ความปลอดภัย

วิธีเก็บรักษา :
ต้องเก็บ ดูอัล โกลด์ ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

คำเตือน :
ดูอัล โกลด์ เป็นวัตถุอันตรายต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอัตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ :

 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม คนและนำสัตว์เข้าไปในบริเวณที่พ่นสารอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ห้าม เทสารที่เหลือ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็ก และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร
 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือ และหน้าให้สะอาดด้วย สบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้ว ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวมเอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุโดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย
 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนัง และเสื้อผ้า ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียง หรือปลูกตามหลัง
 4. การใช้สารกำจัดวัชพืช ซึ่งอยู่ในอักษรกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความต้านทานของวัชพืช
 5. ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา และอาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง
 6. เป็นพิษต่อปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ เป็นพิษต่อผึ้ง ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง

อาการเกิดพิษ :
อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และดวงตา อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังจากการสัมผัส อาจเป็นอันตรายต่อปอดหากกลืนกิน

การแก้พิษเบื้องต้น :

 1. หากเข้าตา จมูก หรือถูกผิวหนังอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคือง หรือเกิด อาการแพ้ตามผิวหนัง หากกลืนเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย

คำแนะนำสำหรับแพทย์ :

 1. รักษาตามอาการ
 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activated charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปีลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

 • ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 151-2554

 • (ทะเบียนหมดอายุวันที่ 18 ตุลาคม 2566)

 • กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide (กลุ่ม K3)

จำหน่ายที่

ไปยังร้านค้าจัดจำหน่าย คลิก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ดูอัลโกลด์ ออกฤทธิ์เคลือบผิวดิน เมื่อวัชพืชงอกมาสัมผัส จะดูดซึมเข้าทางยอดอ่อน ทำให้รากและต้นพืชไม่เติบโต และไม่สามารถโผล่พ้นดินได้ และ วัชพืชตายในที่สุด ดูอัลโกลด์ อัตราใช้น้อย กำจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนาน ไม่มีผลกระทบกับพืชประธาน ไม่เหลืองไม่งันหรืออาน ใช้ได้ทั้งอ้อยปลูกใหม่หรืออ้อยตอ

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

ข่าวซินเจนทา

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top