facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
การพัฒนาชุมชนในชนบท

การพัฒนาชุมชนในชนบท

ซินเจนทามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบท โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรา และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

โครงการความสุขในชีวิตที่ดีกว่ากับซินเจนทา (Happy Better Life)

โดยทีมงานซินเจนทา ในประเทศไทยร่วมกับสมาคมแรงงานที่เป็นธรรม (Fair labour Association) จัดอบรมการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยแกเกษตรกรในเขตเพาะปลูกต่างๆ ทั่วประเทศ
 

กิจกรรมมอบรมการใช้สารเคมีปลอดภัยแก่เกษตรกรใน “โครงการพระดาบสสัญจร” 

ซินเจนทาในประเทศไทย ได้รับเลือกจากมูลนิธิพระดาบส ร่วมโครงการฯ นี้ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ “โครงการพระดาบสสัญจร” ในส่วนของการส่งเสริมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย นับเป็นความภาคภูมิใจของซินเจนทา ที่จะได้ให้ความรู้แกประชาชนในพื้นที่การเกษตร รวมถึงสนับสนุกกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิพระดาบสอย่างต่อเนื่อง
 

โครงการสนับสนุนการอบรมบุคลากรทางการแพทย์

ซินเจนทาในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเนื่องจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ใช้ activated charcoal โดยมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับและจัดหา Paraquat Test kit แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top