matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
อามูเร่

อามูเร่

อามูเร่ (ไดฟีโนโคนาโซล15% + โพรพิโคนาโซล15%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวป้องกันโรคกาบใบแห้งที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris) โรคใบจุดสีน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อ Biporralis oryzae รวมถึงป้องกันเมล็ดด่างเมล็ดลีบ ได้ผลดีเมื่อฉีดพ่นป้องกันในระยะข้าวออกรวง 70-120 วันหลังหว่าน (ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว) หรือ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 10 วัน

ดูเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น อามูเร่

ใบธงเขียวนาน เมื่อฉีดพ่นป้องกันโรคตั้งแต่ระยะข้าวออกรวง ช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ลดโอกาสการเกิดเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ เพิ่มโอกาสให้รวงข้าวน้ำเต็มรวงน้ำหนักไม่หาย

ชื่อสามัญ:

ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)+ โพรพิโคนาโซล (propiconazole)

กลุ่มสารเคมี:

กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช

รายละเอียดฉลาก

จำหน่ายที่

ไปยังร้านค้าจัดจำหน่าย คลิก

สำหรับพืช

ข้าว

อัตราส่วน

โรคกาบใบแห้งของข้าว (sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)

อัตรา: 15 มิลลิลิตร

วิธีการ: พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน


โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

อัตรา: 15-20 มิลลิลิตร (อัตราการใช้น้ำ 80 ลิตร ต่อไร่)

วิธีการ: พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

ศัตรูพืช

 • โรคกาบใบแห้งของข้าว (sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)
 • โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

ความปลอดภัย

วิธีเก็บรักษา :
ต้องเก็บ อามูเร่ ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน :
อามูเร่ เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ :

 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร
 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และ ควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือและล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม ปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวม เอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุ โดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย
 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 4. การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความ ต้านทานของเชื้อสาเหตุโรคพืช
 5. ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา
 6. เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ
 7. ห้ามเก็บเกี่ยวข้าวภายใน 21 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย

อาการเกิดพิษ :
ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน

การแก้พิษเบื้องต้น :
 1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเท สะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
 4. ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้าม ทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก
คำแนะนำสำหรับแพทย์ :
 1. รักษาตามอาการ
 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activaed charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 222-2554
(ทะเบียนหมดอายุวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)
กลุ่มสารเคมี : Triazole [กลุ่ม 3]
สารสำคัญ :
cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether+( )-1-[2- (2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole ............................................................................ 15 %+15 % W/V EC

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว

 • โรคกาบใบแห้งของข้าว (sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)
 • โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

คู่มือการสนับสนุน

ซื้อได้ที่ไหน

ประสิทธิภาพ

อามูเร่ (ไดฟีโนโคนาโซล15% + โพรพิโคนาโซล15%) สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวป้องกันโรคกาบใบแห้งที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris) โรคใบจุดสีน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อ Biporralis oryzae รวมถึงป้องกันเมล็ดด่างเมล็ดลีบ ได้ผลดีเมื่อฉีดพ่นป้องกันในระยะข้าวออกรวง 70-120 วันหลังหว่าน (ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว) หรือ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 10 วันวิดีโอ

อามูเร่ เก็บเกี่ยวความสุข

อามูเร่ เก็บเกี่ยวความสุข

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top